ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายแจ้งวันนัดและสำเนาคำร้องให้แก่คู่ความอีกฝ่าย (ชั้นขอคืนของกลาง) (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3927/2563)

ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายแจ้งวันนัดและสำเนาคำร้องให้แก่คู่ความอีกฝ่าย (ชั้นขอคืนของกลาง) (คำพิพากษาศาลฎ...

Continue reading...

อำนาจฟ้อง พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3926/2563)

อำนาจฟ้อง พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3926/2563)     สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล[1...

Continue reading...

คำร้องขอแก้ฟ้องเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าของลิขสิทธิ์ในส่วนซึ่งมิได้กล่าวไว้ ไม่ได้แก้ฟ้องโดยเปลี่ยนตัวผู้เสียหาย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1264/2563)

คำร้องขอแก้ฟ้องเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าของลิขสิทธิ์ในส่วนซึ่งมิได้กล่าวไว้ ไม่ได้แก้ฟ้องโดยเ...

Continue reading...

ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายนัดไต่สวนและสำเนาคำร้อง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4993/2563)

ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายนัดไต่สวนและสำเนาคำร้อง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4993/2563) สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศน...

Continue reading...

ความผิดฐานมีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต โจทก์ต้องบรรยายฟ้องกำลังแรงม้าและขนาดความยาวของแผ่นบังคับโซ่อันเป็นองค์ประกอบความผิดด้วย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2286/2560)

ความผิดฐานมีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต โจทก์ต้องบรรยายฟ้องกำลังแรงม้าและขนาดความ...

Continue reading...

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 66/2557 เป็นเพียงคำสั่งทางบริหาร (คำพิพากษาศาลฎีกาที่  8296-8297/2563)

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 66/2557 เป็นเพียงคำสั่งทางบริหาร (คำพิพากษาศาลฎีกาที่  8296-8297/25...

Continue reading...

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะไม่ยอมรับสิทธิตามสัญญาที่ลูกหนี้มีต่อบุคคลอื่นตามความในมาตรา 122 แห่ง พร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 ได้หรือไม่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1084/2564)

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะไม่ยอมรับสิทธิตามสัญญาที่ลูกหนี้มีต่อบุคคลอื่นตามความในมาตรา 122 แห่ง พร.บ...

Continue reading...

กรณีจำเลยบุกรุกที่ดินของรัฐตาม ป.ที่ดิน มาตรา 9, 108 ทวิ หากโจทก์มิได้มีคำขอให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและให้จำเลยออกไปจากที่ดินของรัฐ ศาลจะมีอำนาจพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนและออกไปจากที่ดินได้หรือไม่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2365/2563)

กรณีจำเลยบุกรุกที่ดินของรัฐตาม ป.ที่ดิน มาตรา 9, 108 ทวิ หากโจทก์มิได้มีคำขอให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกส...

Continue reading...

คดีฟ้องเรียกค่าเสียหายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 97 มีกำหนดอายุความกี่ปี (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1691/2563)

คดีฟ้องเรียกค่าเสียหายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ...

Continue reading...

คำร้องที่ขอให้บังคับเกินไปกว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ศาลไม่อาจมีคำพิพากษาบังคับให้ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3940/2563)

คำร้องที่ขอให้บังคับเกินไปกว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ศาลไม่อาจมีคำพิพากษาบังคับให้ได้ (คำพิพากษาศ...

Continue reading...