ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายนัดไต่สวนและสำเนาคำร้อง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4993/2563)

ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายนัดไต่สวนและสำเนาคำร้อง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4993/2563)

สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล[1]

     แม้คดีร้องขอคืนของกลางเป็นส่วนหนึ่งของคดีอาญา แต่ค่าใช้จ่ายที่ผู้ร้องวางเพื่อใช้ในการส่งหมายนัดไต่สวนและสำเนาคำร้องให้แก่คู่ความไม่ใช่ค่าธรรมเนียมที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 252 บัญญัติไว้มิให้เรียก

แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา

กุมภาพันธ์ 2565

เลขานุการแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา

Share