การแอบอิงเอาความมีชื่อเสียงมาใช้แสวงหาประโยชน์ในเครื่องหมายบริการเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตเป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3925/2563)

การแอบอิงเอาความมีชื่อเสียงมาใช้แสวงหาประโยชน์ในเครื่องหมายบริการเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตเป็นเครื่อง...

Continue reading...

ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5231/2563)

ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5231/2563) สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล[1]      ศาลทรัพย...

Continue reading...

เหตุผลอันสมควรที่จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ต้นฉบับคำชี้ขาดหรือสำเนาที่รับรองถูกต้อง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5232/2563)

เหตุผลอันสมควรที่จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ต้นฉบับคำชี้ขาดหรือสำเนาที่รับรองถูกต้อง (คำพิพากษาศา...

Continue reading...

ข้อถือสิทธิในลักษณะพิเศษตามอนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ความผิดฐานละเมิดอนุสิทธิบัตร (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5003/2563)

ข้อถือสิทธิในลักษณะพิเศษตามอนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ความผิดฐานละเมิดอนุสิทธิบัตร (คำพิพากษาศ...

Continue reading...

ในคดีอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ชั้นขอคืนของกลาง กรณีผู้เช่าซื้อชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนก่อนวันยื่นคำร้องขอคืนของกลางมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้คืนรถคันที่เช่าซื้อของกลางหรือไม่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7630/2562 )

ในคดีอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ชั้นขอคืนของกลาง กรณีผู้เช่าซื้อชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนก่อนวันยื่นคำร้อ...

Continue reading...

ปลอมเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรและจำหน่ายเสนอจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2461/2563)

ปลอมเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรและจำหน่ายเสนอจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งส...

Continue reading...

คำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการกับการพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1027/2563)

คำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการกับการพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1027/2563  ...

Continue reading...

ข้อกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4735/2562)

ข้อกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4735/2562 บริษัทจำกัดซึ่งถูกกรรมการบริษัทนำที่ดินไปขายโด...

Continue reading...