จำเลยชำระหนี้โดยส่งใช้เป็นเงินไทย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5658/2561)

จำเลยชำระหนี้โดยส่งใช้เป็นเงินไทย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5658/2561        ตามสัญญาท...

Continue reading...

มิใช่กรณีมีเหตุที่ทำให้สัญญาอนุญาโตตุลาการเป็นโมฆะ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3281/2562)

มิใช่กรณีมีเหตุที่ทำให้สัญญาอนุญาโตตุลาการเป็นโมฆะ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3281/2562        สัญญาตัวแทนต...

Continue reading...

ลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงอันจะทำให้ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5698/2562)

ลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงอันจะทำให้ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5698/2562  ...

Continue reading...

ปลอมเครื่องหมายรับรองและนำสินค้าที่มีเครื่องหมายรับรองปลอมออกจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายการกระทำกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7007/2562)

ปลอมเครื่องหมายรับรองและนำสินค้าที่มีเครื่องหมายรับรองปลอมออกจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายการกระทำกรร...

Continue reading...

เรื่อง เช่าซื้อ (รถยนต์) สัญญา (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8427/2563)

เรื่อง เช่าซื้อ (รถยนต์) สัญญา คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8427/2563                                      กา...

Continue reading...

เรื่อง ยืม (ชั้นขอกันส่วน) (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3422/2563)

เรื่อง ยืม (ชั้นขอกันส่วน) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3422/2563                    แม้ผู้ร้องไม่ได้ส่งรายกา...

Continue reading...

เรื่อง ละเมิด (ทางการแพทย์) (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3739/2560)

เรื่อง ละเมิด (ทางการแพทย์) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3739/2560           การวิเคราะห์โรคของผู้ป่วยนั้นต้อ...

Continue reading...

หลักเกณฑ์การส่งหนังสือทวงหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1083/2564)

หลักเกณฑ์การส่งหนังสือทวงหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1083/2564    ...

Continue reading...

เจ้าหนี้ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องนำมูลหนี้ตามคำพิพากษาคดีแพ่งมายื่นคำขอรับชำระหนี้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1412/2564)

เจ้าหนี้ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องนำมูลหนี้ตามคำพิพากษาคดีแพ่งมายื่นคำขอรับชำระหนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่...

Continue reading...

เช่าซื้อ : กรณีรถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหายไปมิใช่ความผิดของผู้เช่าซื้อ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6865/2560)

เช่าซื้อ กรณีรถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหายไปมิใช่ความผิดของผู้เช่าซื้อ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6865/2560      ...

Continue reading...