เช่าซื้อ(รถยนต์) ค้ำประกัน : กรณีเจ้าหนี้ไม่ได้มีหนังสือทวงถามผู้ค้ำประกันภายใน 60 วัน นับแต่ลูกหนี้ผิดนัด ผู้ค้ำประกันต้องร่วมรับผิดในค่าขาดประโยชน์เพียง 60 วัน  นับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด (คำพิพากษาศาลฎีกาที่  4998/2562)

เช่าซื้อ(รถยนต์) ค้ำประกัน : กรณีเจ้าหนี้ไม่ได้มีหนังสือทวงถามผู้ค้ำประกันภายใน 60 วัน นับแต่ลูกหนี้...

Continue reading...

เช่าซื้อ ค้ำประกัน : กรณีเจ้าหนี้ไม่ได้มีหนังสือทวงถามผู้ค้ำประกันภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ผู้ค้ำประกันจึงหลุดพ้นจากความรับผิดในค่าขาดราคา (คำพิพากษาศาลฎีกาที่  4995/2562)

เช่าซื้อ ค้ำประกัน : กรณีเจ้าหนี้ไม่ได้มีหนังสือทวงถามผู้ค้ำประกันภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ลูกหนี้ผิ...

Continue reading...

ผลของคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการที่มีต่อสภาวะพักการชำระหนี้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1027/2563)

ผลของคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการที่มีต่อสภาวะพักการชำระหนี้    คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1...

Continue reading...

การนำหนี้ตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศมาขอรับชำระหนี้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 350/2561)

การนำหนี้ตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศมาขอรับชำระหนี้    คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 350/2561 ศาลล้มละลายกลาง...

Continue reading...

ทำสัญญาขายฝากที่ดินภายหลังจากการมีคำขอให้ล้มละลาย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3149/2563)

ทำสัญญาขายฝากที่ดินภายหลังจากการมีคำขอให้ล้มละลาย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3149/2563)    คำพิพากษาศาลฎีก...

Continue reading...

เหตุให้อายุความสะดุดหยุดลงตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/14 (2) (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6751/2561)

เหตุให้อายุความสะดุดหยุดลงตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/14 (2)     คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6751/25...

Continue reading...

ความสำเร็จบริบูรณ์ของการบังคับคดีที่จะใช้ยันแก่เจ้าพนักงานพิทักทรัพย์ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2957/2562)

ความสำเร็จบริบูรณ์ของการบังคับคดีที่จะใช้ยันแก่เจ้าพนักงานพิทักทรัพย์ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2957/2562 ...

Continue reading...

ฐานะของผู้ร้องขอสวมสิทธิเข้ามาเป็นคู่ความแทนในชั้นบังคับคดี (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2048/2562)

ฐานะของผู้ร้องขอสวมสิทธิเข้ามาเป็นคู่ความแทนในชั้นบังคับคดี คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2048/2562   &nb...

Continue reading...

อำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรณีจำเลยถูกฟ้องขับไล่ออกจากอาคารที่เช่า (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1617/2562)

อำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรณีจำเลยถูกฟ้องขับไล่ออกจากอาคารที่เช่า       &nbsp...

Continue reading...

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม (คำพิพากษาศาลฎีกาที่  9789/2560)

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม คำพิพากษาศาลฎีกาที่  9789/2560 กรณีโจทก์ขอสินเชื่อจากธนาค...

Continue reading...