เรื่อง เช่าซื้อ ค้ำประกัน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6192/2561)

เรื่อง เช่าซื้อ ค้ำประกัน

ใช้เวลาอ่านประมาณ 1 นาที

โจทก์ไม่ได้มีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระตั้งแต่ 3 งวด ติดต่อกันขึ้นไปเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน แล้วจำเลยที่ 1 ไม่ชำระ อันจะทำให้สัญญาเช่าซื้อเลิกกันหรือสิ้นสุดลงเพราะเหตุจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าซื้อ แต่เป็นกรณีที่จำเลยที่ 1 ส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนโดยโจทก์รับรถยนต์ที่เช่าซื้อกลับคืนนำออกขายทอดตลาด ถือว่าโจทก์และจำเลยที่ 1 ตกลงเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยปริยาย หนี้ตามสัญญาที่กำหนดให้จำเลยที่ 1 ต้องชดใช้ค่าขาดราคาย่อมระงับไปด้วย โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าขาดราคาจากจำเลยที่ 1 ประกอบกับค่าเสียหายที่เป็นมูลหนี้ที่ขาดอยู่ตามสัญญานั้นเป็นค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องได้ ในกรณีที่มีการผิดสัญญาและบอกเลิกสัญญาโดยชอบเท่านั้น ไม่ใช่ค่าเสียหายที่เรียกร้องได้ในกรณีที่สัญญาเลิกกันด้วยเหตุอื่นตามมาตรา 391 จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชำระค่าขาดราคารถยนต์ที่เช่าซื้อแก่โจทก์  

(ฎีกา 6192/2561) 

Share