การฟ้องคดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม สามารถฟ้องได้ตั้งแต่ถูกเลิกจ้าง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5326/2545)

ใช้เวลาอ่านประมาณ 1 นาที

การฟ้องคดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม สามารถฟ้องได้ตั้งแต่ถูกเลิกจ้าง

            คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5326/2545 การฟ้องคดีเรื่องการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและเรียกเงินบำเหน็จดังกล่าวนั้นไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนว่าก่อนฟ้องคดีโจทก์จะต้องร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการอย่างใดและเงินที่โจทก์ฟ้องเรียกทั้งสองจำนวนไม่ใช่เงินที่โจทก์มีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 123 โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

Share