คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4792/2564

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4792/2564

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4792/2564  การปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับการทำสัญญาเช่าซื้อฉบับใหม่ตามเอกสารหมาย จ.5 
ยังไม่เกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาจึงต้องผูกพันกันตามสัญญาเช่าซื้อเดิมเอกสารหมาย ล.1 การที่จำเลยชำระเงินค่าเช่าซื้อตามสัญญาเดิมแก่โจทก์ 29 งวด เป็นเงิน 506,543 บาท คงเหลือหนี้ค่าเช่าซื้อเพียง 331,873 บาท และโจทก์ได้เงินจากการขายทอดตลาดรถยนต์ที่เช่าซื้อ 556,400 บาท อันเป็นจำนวนสูงกว่าหนี้ค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ โจทก์จึงต้องคืนส่วนที่เกินให้แก่จำเลย

Share