เรื่อง เช่าซื้อ ค้ำประกัน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 903/2562)

เรื่อง เช่าซื้อ ค้ำประกัน

ใช้เวลาอ่านประมาณ 1 นาที

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  686  วรรคสอง  บัญญัติว่า  “ในกรณีที่เจ้าหนี้มิได้มีหนังสือบอกกล่าวภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง”  ตามข้อเท็จจริงหลังจากที่จำเลยที่  1  ผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อในงวดที่  33  ประจำวันที่  10  พฤศจิกายน  2558  ซึ่งถือเป็นวันที่จำเลยที่  1  ลูกหนี้ผิดนัด  แต่โจทก์หาได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังจำเลยที่  2  และที่  3  ผู้ค้ำประกันไม่  โจทก์เพิ่งมีหนังสือขอให้ชำระหนี้และบอกเลิกสัญญาฉบับลงวันที่  6  กรกฎาคม  2559  ส่งไปยังจำเลยทั้งสาม  อันถือได้ว่าเป็นวันที่โจทก์มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกัน  เมื่อจำเลยที่  2  ได้รับหนังสือในวันที่  27  กรกฎาคม  2559  และจำเลยที่  3  ได้รับหนังสือในวันที่  23  กรกฎาคม  2559  จึงเกินกำหนด  60  วัน  นับแต่วันที่จำเลยที่  1  ผิดนัด  จึงมีผลให้จำเลยที่  2  และที่  3  ในฐานะผู้ค้ำประกันหลุดพ้นความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้  แต่หนี้การส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนหากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแทนหาใช่ค่าภาระติดพันอันเป็นหนี้อุปกรณ์ตามความหมายของมาตรา  686  วรรคสองไม่  จำเลยที่  2  และที่  3  ในฐานะผู้ค้ำประกันจึงต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่  1  ส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนให้แก่โจทก์  หรือหากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแทน 

(ฎีกา 903/2562)

Share