เรื่อง เช่าซื้อ ค้ำประกัน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1166/2562)

เรื่อง เช่าซื้อ ค้ำประกัน

ใช้เวลาอ่านประมาณ 1 นาที

เมื่อหนี้ค่าเช่าซื้อแต่ละงวดมีกำหนดเวลาชำระไว้ตามเวลาแห่งปฏิทิน  การที่จำเลยที่  1  ไม่ชำระค่าเช่าซื้องวดที่  21  ตามกำหนด  จำเลยที่  1  จึงตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  204  วรรคสอง  คือ  วันที่  6  เมษายน  2558  หาใช่จะต้องให้จำเลยที่  1  ผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อสามงวดติดต่อกันแล้วจึงจะถือว่าวันผิดนัด  ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องของการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเท่านั้น  เมื่อจำเลยที่  2  ได้รับหนังสือบอกกล่าวจากโจทก์ในวันที่  20  กรกฎาคม  2558  ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่จำเลยที่  1  ผิดนัดแล้ว  จำเลยที่  2  ผู้ค้ำประกันจึงหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นกำหนดดังกล่าวตาม ป.พ.พ. มาตรา  686  วรรคหนึ่งและวรรคสอง  เมื่อค่าขาดราคาเป็นค่าเสียหายที่เกิดจากการขายรถยนต์ที่เช่าซื้อเมื่อวันที่  8  ตุลาคม  2558  ซึ่งพ้นกำหนดหกสิบวันแล้ว  จำเลยที่  2  จึงไม่ต้องรับผิด  

(ฎีกา 1166/2562) 

Share