การสอบสวนทางวินัยของนายจ้างไม่เกี่ยวกับเหตุเลิกจ้างไม่เป็นธรรม (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4517/2530)

ใช้เวลาอ่านประมาณ 1 นาที

การสอบสวนทางวินัยของนายจ้างไม่เกี่ยวกับเหตุเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

            คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4517/2530 แม้การสอบสวนจะไม่ชอบด้วยกำหนดเวลา ตัวคณะกรรมการหรือกรณีอื่นใดก็ตาม จะถือเป็นเหตุว่าการเลิกจ้างนั้นเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหาได้ไม่ จะต้องพิจารณาถึงเหตุแห่งการเลิกจ้างที่แท้จริงว่าได้มีได้เกิดขึ้นหรือไม่ และการกระทำนั้นเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานและมีเหตุผลเพียงพอแก่การเลิกจ้างหรือไม่เป็นสำคัญ

Share