อายุความตาม พ.ร.บ. น้ำบาดาลฯ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6950/2560)

ใช้เวลาอ่านประมาณ 1 นาที

อายุความตาม พ.ร.บ. น้ำบาดาลฯ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6950/2560

การที่โจทก์อนุญาตให้จำเลยขุดน้ำบาดาลไปใช้ในกิจการของจำเลย และจำเลยต้องชำระค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนั้น เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นโดยกฎหมาย หาใช่สัญญาซื้อขายดังที่จำเลยฎีกาไม่ เมื่อพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 มิได้กำหนดอายุความไว้ จึงต้องใช้อายุความทั่วไป 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/30 หาใช่อายุความตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/34 ไม่

Share